Onze visie

INSPRAAK, MEE BESLISSEN, MEE VERANTWOORDELIJK ZIJN

Dit is een van de accenten die gelegd worden in het PPGO, het Pedagogisch Project Van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en dus ook van onze school, Atheneum Lier. Het PPGO beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in bijzonderheid die van het Kind.  Hierbij wordt het kind/de jongere als volwaardige deelnemer aan de samenleving beschouwd en als drager van de mensenrechten. Uiteraard moet het die rechten dan ook kunnen uitoefenen.

Hier komen we bij de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

De VSK is een jonge organisatie die resoluut de kaart trekt van de Vlaamse scholier. Ook jongeren hebben een stem gekregen in het onderwijsdebat. De VSK overkoepelt de Vlaamse leerlingenraden en is de spreekbuis van de scholieren. Het is een organisatie voor en door de leerlingen en is op die manier uniek in Vlaanderen.

 

DE LEERLINGENRAAD

Ook in onze school is de leerlingenparticipatie een belangrijke factor in het onderwijsgebeuren. De leerlingenraad is samengesteld uit belangstellende vrijwilligers en wordt begeleid door een leerkracht. De raad heeft een adviserende bevoegdheid en doet vooral voorstellen i.v.m. het dagdagelijkse leven op school. Een goed werkende leerlingenraad binnen een positief schoolklimaat betekent een meerwaarde voor onze school.

 

DE SCHOOLRAAD

De schoolraad is het decretale adviesorgaan, bestaande uit een afvaardiging van 3 personeelsleden van de school, 3 ouders en 2 vertegenwoordigers uit de socio-economische en culturele milieus. De schoolraad is o.a. bevoegd voor:

 • advies aan de directeur inzake:   
  • de algemene organisatie van de school
  • de werving van leerlingen
  • de organisatie van extra muros- en parascolaire activiteiten
  • het schoolbudget
  • het schoolwerkplan

 • advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:
  • de programmatie van het studieaanbod
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer

 • overleg met de directeur inzake:
  • de organisatie van de niet lesgebonden opdrachten
  • welzijn en veiligheid op school
  • het schoolreglement